Forretningsbetingelser

Følgende betingelser er generelle og gør sig gældende imellem replace og kunden. Eventuelle afvigelser fra forretningsbetingelserne aftales særskilt.

1. Anvendelse

Forretningsbetingelserne gælder for alle replace’s produkter, services og ydelser.

2. Kontraktindgåelse

Alle aftaler mellem kunden og replace indgås via en skriftlig kontrakt eller mail-korrespondance.

Fra kontrakten er underskrevet eller aftalen er godkendt via mail, har kunden 10 hverdage til at fremsende alt materiale, som skal indgå i løsningen.

I tilfælde af kunden ikke leverer materialet indenfor de 10 hverdage, forbeholder replace sig retten til at udvikle produktet med demo indhold.

Hvis ikke andet er aftalt må replace bruge det udviklede materiale i gennerelle statistikker samt som cases og kampagner.

replace forbeholder sig retten til at bruge kundens oplysninger til udvikling af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i forhold til salgs- og markedsføring (gælder ikke arbejde af fortrolige karakter).

replace forbeholder sig designretten som skaber af design i overensstemmelse med bekendtgørelse af designloven.

replace’s tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er replace i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for replace, medmindre replace meddeler kunden andet.

3. Levering

replace leverer produktet/servicen senest til den tid, der fremgår af kontrakten. replace har ret til at levere før den aftalte leveringstid.

Ved leveringen forpligter kunden sig til at undersøge produktet/servicen senest 5 hverdage efter overleveringen. Hvis kunden i denne periode opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig i henhold til kontrakten, skal dette straks meddeles skriftligt til replace. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til replace, kan den ikke gøres gældende efter de 5 dage er passeret.

Efter at replace har modtaget meddelelse fra kunden om fejl eller mangler og undersøgt kravet, meddeler replace kunden, om disse fejl eller mangler er omfattet af kontrakten. Herefter aftales en plan for replace’s udbedring af eventuelle fejl og mangler.

Hvis replace forventer en forsinkelse i leveringen af produktet/servicen informerer replace kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis replace undlader at levere produktet/Servicen senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til replace. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

4. Opsigelse

Ophører kontrakten før produktet/servicen er udført, bortfalder kontrakten og kunden vil blive opkrævet betaling for replace timeforbrug og udgifter ind til datoen for ophøret.

Alle aftaler er gældende for det antal måneder, der er anført på kontrakten.

Serviceaftaler fornyes automatisk en måned før udløb og med det samme antal dage som sidst valgt.

Fornyelsen sker hvis replace ikke har modtaget og bekræftet kundens opsigelse.

Alle opsigelser af serviceaftaler skal ske minimum med 2 måneder før udløb af den eksisterende aftale ved skriftlig henvendelse til replace.

Dette skal ske til mail info@replace.dk eller anbefalet brev senest 2 måneder før udløbet af en aftaleperiode.

Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke.

Ved opsigelse overleveres kundens materialer og produkter, som replace har produceret.

replace kan ikke holdes ansvarlig for kundens brug af materialer og grafiske elementer efter opsigelsen.

5. Materialer fra kunden

Hvis kunden ønsker det udleverede materiale tilbage skal ønsket om dette ske inden for 30 dage.

6. Misligholdelsen

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af vores produkter, services eller ydelser, herunder uetisk opførsel på nettet, vil eksempelvis webhotellet blive spærret, hvis dette er hostet af replace.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for replace efter dansk rets almindelige regler.

7. Kundens information og forhold

Det er kundens ansvar at informere replace omkring ændringer af oprindeligt angivne oplysninger omkring kunden. Dette skal altid ske ved skriftlig henvendelse.

8. Information og markedsføring

Som kunde hos replace vil du modtage nyhedsbreve via mail, med information om nye tiltag, tilbud, produkter og services samt information om vedligeholdelse m.v.

Ved kontraktens indgåelse forpligter kunden sig til at levere korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt mail.

9. Ansvar

replace kan ikke holdes ansvarlig for funktion og driftsproblemer, tab af data, materialer eller produkter, som skyldes kunden eller tredjepart.

replace kan ikke holdes ansvarlig for force majeure-forhold.

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af kontrakten.

10. Rettelser & ændringer

replace kan varsle ændringer af aftalen til den mail, som kunden oplyser ved køb af produkt/service/ydelse. replace kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage.

I tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale inden periodens oprindelige afslutning.

11. Ophavsret & brugsret

Alt materiale udarbejdet af DB replace ApS er ophavsretligt beskyttet efter dansk lovgivning. Kunden erhverver sig brugsretten til filer og funktioner, grafiske elementer og layout af hjemmesiden samt moduler, der er tilknyttet.

12. Fakturering

replace forbeholder sig retten til at fakturere kunden, efter produktet er udviklet og afleveret.

replace forbeholder sig retten til at fakturere 50 procent af den samlede ordre før produktionen sættes igang med en betalingsfrist på 5 dage. Såfremt kunden er noteret af kreditvurderingsbureauer som RKI eller hvis der tidligere har været problemer med betaling af et produkt/serivce/ydelse leveret af replace vil der som udgangspunkt faktureres minimum 80% før produktionen sættes igang.

13. Priser & betalingsbetingelser

Betaling til replace skal ske senest 5 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der pålægges renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse.

Alle priser angives ekskl. moms.

Alle serviceaftaler betales forud i henhold til den aftalte periode som er noteret på kontrakten.

CVR: 39 13 19 86

Log in with your credentials

Forgot your details?